Create User Profile for Maharashtra Jeevan Pradhikaran Services

+91

पासवर्डमध्ये 0 ते 9 पैकी किमान एक अंक असावा, लहान आणि मोठ्या लिपीतील किमान एका वर्णाचा/अक्षराचा समावेश असावा, @#$%' यापैकी किमान एका विशेष चिन्हाचा समावेश असावा आणि पासवर्डमध्ये किमान 7 आणि कमाल 20 वर्णांचा समावेश असावा. Example- Mjp@123
Password should contain atleast one numbers from 0 to 9,atleast one small and capital alphabets, atleast one special character from @#$%' and the length of password should be minimum 7 to maximum 20. Example- Mjp@123